Świetlica

O szkole » Świetlica

Świetlica Szkolna w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Cele pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowane w ramach zajęć:


- Zapewnianie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
- Utrwalanie wiadomości szkolnych.
- Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej oraz organizowanie zespołowej nauki.
- Pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji oraz ich twórcze wykorzystywanie.
- Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
- Mobilizowanie uczniów do współpracy oraz wzajemnej pomocy.
- Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, empatii, umiejętności skutecznego porozumiewania się oraz rozwiązywania konfliktów.
- Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
- Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
- Uczenie właściwego korzystania z dóbr przyrody, motywowanie do jej ochrony.
- Propagowanie zdrowego stylu życia.
- Przygotowywanie do właściwego spędzania czasu wolnego
poprzez wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.