Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy w ZSS - robotnik do pracy lekkiej

Aktualności » Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy w ZSS - robotnik do pracy lekkiej


Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko robotnik do pracy lekkiej (osoba sprzątająca) w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie – od 01.09.2017r. w Szkole Podstawowej w Henrykowie

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie ul. Polna 9 na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity z dnia 10.06. 2016 Dz. U. poz. 902 z 2016 r / ogłasza nabór na wolne stanowisko:
robotnik do pracy lekkiej (osoba sprzątająca)
 

Liczba wolnych etatów: 1

1. Opis stanowiska
forma nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę
wymiar zatrudnienie: pełny etat  (40 godzin tygodniowo )

2. Wymagania:
- niezbędne:
wykształcenie minimum zawodowe,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność,
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnik do pracy lekkiej,
obywatelstwo polskie.
- dodatkowe:
sumienność i terminowość wykonywania obowiązków,
umiejętność pracy w zespole,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (szczególnie w  placówkach oświatowych).

3. Zakres obowiązków:
prace porządkowe w salach lekcyjnych( dbałość o czystość podłóg, wycieranie kurzy, wietrzenie pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, troska o zabezpieczenie okien , kranów.)
sprzątanie toalet,
opieka nad czystością boiska, wygaszanie oświetlenia w klasach i na korytarzach.
- czynności okresowe
przeprowadzania dezynfekcji urządzeń sanitarno - higienicznych,
mycie okien , szyb, drzwi,
sprzątanie szkoły po remontach,
mycie mebli, ławek , krzeseł, czyszczenie lamperii olejnych, obrazów, gablot, elementów wyposażenia szkoły
pranie firan , dywanów,
wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
 
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
praca w  budynkach szkolnych, na wszystkich kondygnacjach (niski parter, parter, piętro I, piętro II, sala gimnastyczna),
praca z urządzeniami AGD,
praca z wykorzystaniem środków odkażających i czyszczących,
pomieszczenia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:
CV,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej/,
kserokopie świadectw pracy/oryginały do wglądu,
oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzania naboru na stanowisko robotnik do pracy lekkiej
dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku robotnika do pracy lekkiej.
referencje z poprzedniego miejsca pracy
 
6. Termin składania ofert upływa z dniem: 29 sierpnia 2017r.
 
7. Miejsce składania aplikacji:
- za pośrednictwem poczty: Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie ul. Polna 9 57 – 220 Henryków (liczy się data wpływu )
- osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie ul. Polna 9
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko robotnik do pracy lekkiej”
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybranych Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie