Historia Szkoły

O szkole » Historia Szkoły

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1946 roku. Jej pierwszym kierownikiem był Kazimierz Bednarski (1946 — 1948), a jego następcą Michał Borkowski (1948 — 1949). W tym czasie grono pedagogiczne liczyło 11 osób: J. Bryk (Kurylak), J. Getman (Bobka), Ks. Bronisław Chruślicki, J. Janowski, K. Kapera, M. Kawa, W. Kwaśniewski, G. Matys, M. Mądrzak, T. Siekierzycka (T. Kiczma), B. Zielińska.

1949 roku kierownictwo szkoły objął Józef Budz, który Sprawował funkcję przez 17 lat. Pod jego kierownictwem pracowali następujący nauczyciele: J. Bobka, W. Bruchal, S. Bryła, S. Cyfera, S. Holówka (Wilwicka), J. Jaworska, ks. Józef Kapusta, T. Królicki, J. Kuryiak, H. Lorens, S. Lubieińska, J. Noga, U. Skrętkowicz (Pokryszka), Z. Sobecki, S. Srokowski, H. Stryja, Cz. Zygmunt, J. Anklewicz, B. Budz, M. Byra, D. Ciupik. Wł. Galik (Rajewska), T. Lichwa, S. Ottenbrajt, T. Sodomlak (Nycz), A. Stryszewski, H. Włodarska. Tworzenie szkoły nie było łatwe. Do Henrykowa przybywała ludność z różnych stron, w większości z dalekich ziem lwowskich, stanisławowskich i podolskich. Rodziny różniły się sposobem życia, tradycjami historycznymi, poglądami politycznymi i światopoglądem. Dlatego szansą na pokonanie tych różnic było utworzenie jak najszybciej polskiej szkoły i rozpoczęcie nauki. Były to bardzo trudne lata. Brakowało wszystkiego: podręczników, zeszytów, pomocy naukowych, programów nauczania. Uczono w dwóch budynkach, w których sale ogrzewano piecami. Uczniowie docierali do szkoły pieszo. Z tego względu w okresie zimy, a także jesieni, gdy dzieci pomagały rodzicom w pracach polowych, na zajęciach szkolnych odnotowywano niską frekwencję. Liczba uczniów systematycznie rosła. Szkoła w Henrykowie stała się za ciasna.
Wprowadzono drugą zmianę. W okolicznych wioskach: Wadochowicach, Witostowicach, Skalicach, Muszkowicach, Krzelkowie, Czerńczycach otwierano szkoły, które początkowo działały jako samodzielne placówki, z czasem podporządkowano je organizacyjnie Zbiorczej Szkole Podstawowej w Henrykowie. Były to jej filie.
Mimo tak trudnych warunków nauki i pracy, była olbrzymia chęć przezwyciężenia tych wszystkich trudności, ogromny wysiłek zarówno dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli. Już wtedy w szkole prowadzona była biblioteka szkolna, wyposażona w podstawowe lektury. Uczniowie działali w organizacjach uczniowskich: PCK, Samorząd Uczniowski, SKO, i w harcerstwie. Prowadzono również chór szkolny. Powoli sytuacja zmieniała się na lepsze, życie szkolne zaczynało się stabilizować. W roku szkolnym 1 947/48 mury szkoły opuściło pierwszych 16 absolwentów. Od 1966 do 1973 roku szkołą kierował Józef Widziak.
Szkoła wraz z filiami liczyła wówczas ponad 500 uczniów. Uczniowie uczyli się wciąż na dwie zmiany i w bardzo licznych klasach. Nauka trwała od godziny 8.00 do 18.00, a do godziny 20.00 prowadzono Kursy Oświaty dla Dorosłych, którzy z czasem zaczęli doceniać naukę i potrzebę kształcenia się.
W 1967 roku dyrektor Józef Widziak podejmuje starania o budowę nowej szkoły. W międzyczasie doposaża bazę szkoły w liczne, coraz nowocześniejsze pomoce naukowe i sprzęt szkolny, wprowadza system pracowni przedmiotowych, które w konkursach wojewódzkich uzyskały wysokie miejsca, m.in. I miejsce zdobyła pracownia geograficzna prowadzona przez pana Jerzego Freundorfera i panią Stanisławę Witwicką oraz pracownie zajęć praktycznych pani Jadwigi Golec i pana Andrzeja Stryszewskiego.
W 1974 roku utworzono w szkole Izbę Pamięci Narodowej — dumę naszej szkoły do dnia dzisiejszego. Z propozycją utworzenia Izby Pamięci Narodowej wystąpiło koło ZBOWiD-u, a pomysł ten zrealizowała nauczycielka Jadwiga Golec. Razem z uczniami, z podziwu godnym zapałem, przystąpiła do gromadzenia zbiorów. Niemałą rolę w zbiorze pamiątek odegrali także miejscowi kombatanci. W Izbie zgromadzone są dokumenty, odznaczenia, mundury i broń uczestników II wojny światowej oraz zdjęcia z obozu koncentracyjnego w Dachau.
W 1976 roku Izba Pamięci Narodowej była laureatem ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego z okazji XXX-lecia zwycięstwa nad faszyzmem, a Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa nadała szkole Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W wojewódzkim konkursie Izb Pamięci Narodowej, w roku szkolnym 1985/86 i 1988/89 nasza zajęła I miejsce. Dzisiaj w Izbie odbywają się spotkania z kombatantami, lekcje historii i języka polskiego. Tutaj kierowane są kroki wszystkich gości, którzy zachwycają się jej urządzeniem. Opiekę nad Izbą przejął obecnie nauczyciel historii — G. Łojowski.
Ogromna determinacja dyrektora J. Widziaka wsparta przez Komitet Rodzicielski, miejscowe władze i ZBOWiD w staraniach o budowę szkoły, przyniosły efekt w 1976 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły w Henrykowie. W czasie kadencji pana dyrektora J.Widziaka i pani dyrektor Heleny Włodarskiej pracowało wielu dobrych nauczycieli, którzy z ogromnym zaangażowaniem poświęcali się pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ich trud włożony w kształtowanie umysłów i charakterów pozostał we wdzięcznej pamięci wychowanków.
Nowy bardzo ważny etap w historii szkoły rozpoczął się w roku szkolnym 1979/80, w czasie kadencji dyrektora Edwarda Boczara (1975 — 1980).
3 września 1979 roku, wbrew różnym trudnościom, oddano do użytku nowy budynek szkoły. Było to wielkie wydarzenie, połączone z wojewódzką inauguracją roku szkolnego.
Do Henrykowa przybyło wówczas wielu znakomitych gości m.in. wiceminister oświaty i wychowania — gen. Z. Huszcza, wojewoda wałbrzyski A. Trembulak, kurator oświaty J. Nowak, naczelnik gminy Ziębice T. Przybył, inspektor oswiaty T. Margol, władze samorządowe, dyrektorzy innych szkół, rodzice uczniów i cała społeczność Henrykowa.
Po przemówieniach i powitaniach dyrektor szkoły- p. Edward Boczar dokonał uroczystego Pasowania Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Starsi uczniowie złożyli ślubowanie, że będą dbać o honor szkoły.
Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu zespołu instrumentalno-muzycznego pod kierunkiem p. Kazimierza Czyszczonia, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie szkoły.
Nowo wybudowany budynek rozwiązał problem lokalowy. Wyposażenie szkoły było bardzo dobre – kompleksowo umeblowano i wyposażono w pomoce dydaktyczne wszystkie sale lekcyjne i pracownie. W szkole była świetlica, stołówka, kuchnia, biblioteka, szatnie dla uczniów, a w niedługim czasie - w 1980 r. - oddano do użytku salę gimnastyczną. Znacznie poprawiła się organizacja nauczania i warunki pracy uczniów, i nauczycieli.
W latach 1966 — 1980 w szkole pracowali:
A. Bernasz, J. Budz, M. Czyszczoń, K. Czyszczoń, J. Eisler, Z. Eisler, I. Freundorfer, J. Freundorfer, H. Galik, J. Golec, Z.Gosek, M. Gromada, W. Janicka, K. Kaczmarek, K. Klepacz, D. Krasińska, Z. Krasińki, A. Kukurowska, H. Kwolek, J. Lacel, Wł. Lach, A. Lesisz, B. Lesisz, K. Midura, T. Miklaszewski, M. Mizerska, „ Muzyka, M. Niemczyk, M. Ochał, G. Piątek, D.Piwko, U. Pokryszka, E. Porębska, Prokop, Wł. Rajewska, I. Rataj, Rozwadowski, Wł. Sarniak, J. Sawicz, A. Stryszewski, T. Stryszewski, H. Szczepańska R. Szepetiuk, W. Szymańska, Z. Tybińska, E. Widziak, H. Witkowska, S. Witwicka, E. Wojnarowicz.
Kolejne lata 1980 - 1993 pod kierownictwem dyrektor Marii Gołębiowskiej, to okres efektywnej pracy uczniów i nauczycieli. Poprawia się baza szkoły, przybywa pomocy dydaktycznych.
Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań także w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły: działali w samorządzie uczniowskim, harcerstwie „PCK, SKO, TPPR, ŁOP, LOK. Brali udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych. Sukcesy, jakie wówczas odnosili świadczą o wysokim poziomie pracy dydaktycznej szkoły.
Historyczną chwilą był dzień 16 czerwca 1983 roku.
„W 40-tą rocznicę śmierci Generała nadano Szkole Podstawowej w Henrykowie imię Władysława Sikorskiego oraz w dowód uznania za osiągnięcia ufundowano sztandar.”
Taki napis wyryto na marmurowej płycie w kamiennym obelisku przed szkołą.           Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał ówczesny minister oświaty i wychowania — Bolesław Faron. Akt nadania imienia odczytał kurator oświaty i wychowania Mieczysław Struk. Powiedział wówczas, że wyróżnienie to jest wynikiem postawy młodzieży i pracy grona nauczycielskiego. Młodzież złożyła ślubowanie na wręczony szkole sztandar.
Dzień 16 czerwca 1983 roku utrwalił się w sercach wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Szkoła w Henrykowie po raz drugi w swojej historii gościła w swoich murach ministra oświaty i wychowania, kuratora oświaty i wychowania, przedstawicieli władz województwa wałbrzyskiego. Obecny na uroczystości był również inspektor oświaty w Ziębicach. pan Władysław Czarnecki oraz byli żołnierze i Sybiracy.
Pod kierownictwem pani dyrektor Marii Gołębiowskiej pracowała duża grupa nauczycieli. Byli to: M. Bez, J. Borys, K. Czyszczoń, M Czyszczoń, I. Fałat, H. Galik,
J. Golec, R. Gołębiowska, M. Gromada, D. Gwiazdowski, J. Herbut, W Janicka, K. Kaczmarek, M. Karpińska, K. Klepacz, U. Kłopocka, J. Kłopocki, D. Krasińska, Z Krasiński, Wł. Lach, B. Lasota, B. Lenartowicz, A. Lesisz, B. Lesisz, L. Lisek, M. Lisek, A. Matkowski, M. Mihilewicz, T. Miklaszewski, ks. Olearczyk Marek Piotr, B. Piątkowska, U. Pokryszka, ks. Wincenty Mieczysław Przepióra, 1. Przepiórkiewicz, J. Rachowiecka, W. Rajewska, B. Romanowska, J. Sawicz, D. Sierzputowska, H. Sojka, A. Sołtysik, I. Staszewska. M. Stróżewska, Z. Sroka, B. Stadnicka, B. Suchodolska, U. Szylar, K. Syrek, J. Świderska, J. Tybiński, Z. Tybińska, A. Wadowska, B. Wawros, E. Widziak, J. Widziak, H. Witkowska, S. Witwicka, R. Wolińska, L. Wołowiec, ks. Zięba Kazimierz Stanisław, D. Żuraw.
Niestety losy nie wszystkich nauczycieli są nam znane. Część wspaniałego grona pedagogicznego odeszła na emeryturę, niektórzy wyjechali, a część odeszła od nas na zawsze. Byli to niezapomniani pedagodzy: Józef Budz, Władysław Bruchal, Janina Kurylak, Jadwiga Golec, Teresa Nycz, Janina Bobka, Jerzy Freundorfer i Teresa Lichwa.
1993 roku nowym dyrektorem szkoły, w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, został Władysław Lach.
Do szkoły przyszli również nowi nauczyciele: A. Bomba, ks. Grenz Adam Bernard, K. Glinkowska, J. Humen, ks. Janusz Maksymilian, J. Kiraga, B. Kołsut, J. Koprowski, A. Kucharska, D. Kudryńska, D. Kwaśnica, G. Lach, M. Liguz, ks. Augustyn Marek Piech, E. Płonka-Cichowska, J. Prucnal, ks. Alojzy Piotr Pucia, A. Regner, ks. Gerard Antoni Skwarko, J. Stepkiewicz - Sierszeń, D. Ziomek.
Jest to kadra, która posiada wyższe wykształcenie, a więc dobre przygotowanie do pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach a także uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. Służy to podniesieniu efektywności szkoły.
Szkoła Podstawowa w Henrykowie to szkoła ambitna, troszcząca się o zbudowanie dla uczniów środowiska o niepowtarzalnym klimacie.
Tradycją szkoły jest zaspakajanie naturalnej potrzeby dziecka jego aktywnej twórczości, integrowanie dydaktyki z procesem wychowania. Szkoła stwarza uczniom warunki do odkrywania własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych, udziale w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Młodzież osiąga dobre wyniki w nauce, co potwierdzają sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne.
Szkoła ciągle wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną dla uczniów.
Aktualnie prowadzone jest Szkolne Koło Sportowe, kolo muzyczne, teatralne, recytatorskie, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, koło informatyczne, dziennikarskie, matematyczne, historyczne i rowerowe. Działa Samorząd Uczniowski, biblioteka szkolna, świetlica ze stołówką i sklepik uczniowski.

Dla uczniów z klas I-IV, mających specyficzne trudności w nauce prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kompensacyjno-reedukacyjne, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.
Dzięki sprawnej pracy nauczycieli uczniowie uczestniczą w tworzeniu osobliwego klimatu—są inicjatorami wielu szkolnych uroczystości i tradycji, wśród których należy wymienić: Pasowanie Pierwszoklasisty, Pożegnanie Absolwentów Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka połączone ze wspólną Wigilią, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Patrona połączony ze świętem sportu szkolnego i Dzień Dziecka oraz dyskoteki szkolne. Młodzież szkolna chętnie uczestniczy w organizacji imprez środowiskowych, a także uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych i religijnych. Bierze udział w wielu akcjach charytatywnych. Szkoła organizuje uczniom wycieczki do kina, teatru, na koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Na przestrzeni minionych lat szkoła wypracowała charakter placówki środowiskowej. Współdziała z wieloma organizacjami i instytucjami, a także z innymi szkołami z terenu gminy Ziębice.
Młodzież szkolna odniosła spore sukcesy, nie tylko na terenie gnilny, powiatu, alei województwa. Największą liczbą wyróżnień mogą pochwalić się uczestnicy koła tanecznego i plastycznego pod kierunkiem p. Małgorzaty Liguz, sportowcy prowadzeni przez p. Andrzeja Lesisza, Janusza Prucnala, Bogusławę Kołsut i Dariusza Ziomka, a także zespół muzyczny p Kazimierza Czyszczonia.
Warto pochwalić się m.in. największymi sukcesami w ostatniej dekadzie:
Rok szkolny 1996/97:
— I miejsce na Festiwalu Sztuk Promujących Zdrowie Wałbrzych nagrodą wideoodtwarzacz dla szkoły.
— III miejsce w Strefowych Mistrzostwach Polski w tańcach Disco i Rock and Roll — Paulina Stasiuk i Tomasz Tokarek.
— III m. dla formacji tanecznej „Tance Dance”.
— III m. Wojewódzki Konkurs Klubu „1212” przy Teatrze Polskim we Wrocławiu — „Młodzież poznaje teatr”, nagrody indywidualne za recenzje sztuki teatralnej zdobyły: Kamila Sawicz, Aneta Podgórska, Jolanta Niciejewska
— III m. Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Świdnica 97 prace uczennic Jolanty i Anny Niciejewskiej oraz Ewy Kupczak zakwalifikowały się na szczebel centralny do Gdańska.
— Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - uczennica Magdalena Żuraw uzyskała 
zwolnienie z egzaminu wstępnego do szkoły średniej op. Wł. Rajewska III m.- finał wojewódzki- mini piłka siatkowa, III m. finał wojewódzki tenis stołowy- Agnieszka i Anna Żuraw, III m.- finał wojewódzki- trójbój lekkoatletyczny 
— III m. — finał wojewódzki tenis stołowy- Robert Gogół i Tomasz Szczepek
Rok szkolny 1997/98:
— udział uczennicy Agnieszki Caputa w konkursie matematycznym na etapie makroregionu- op. Urszula Kłopocka 
— uczniowie klasy VIII: Magdalena Żuraw, Anna Czyszczoń i Wojciech Marcinkowski po badaniach kompetencji ucznia znaleźli się wśród 20 najlepszych uczniów województwa wałbrzyskiego. Z rąk kuratora w Wałbrzychu odebrali dyplomy i nagrodę dla szkoły drukarkę
— Mistrz Województwa w trójboju lekkoatletycznym ucz. J. Oślizło, K. Arczyńska, J. Szostek, A. Zuchmantowicz, R. Czil, I. Barwiołek, A. Pustelnik
— Mistrz województwa wałbrzyskiego i wicemistrz makroregionu w piłce nożnej w ramach „Piłkarska Kadra czeka” zdobyli chłopcy: M. Oślizło, P. Ziółkowski, T. Żebrowski, Sz. Kaczor, M. Ligudziński, P. Bodzioch, P. Strzelecki,
R. Gogół, D. Ciurysek, M. Szczepański, K. Grodzicki, T. Szczepek, D. Zarzeczny, P. Berliński, P. Kozakiewicz, Ł. Budakowski, T. Łach, K. Jurczak, P. Krzysiński
— Wicemistrz województwa w mini piłce siatkowej dziewcząt: E. Wańczyk, P. Stasiuk, K. Kopcińska, K. Pasternak, J. Oślizło, A. Misiek
— II m. Finał wojewódzki Taniec Muzyka Wałbrzych - Tomasz Tokarek, wyróżnienia: Amia Niciejewska, Magda i Daniel Jaworek
— I m. półfinał wojewódzki mini -- piłka siatkowa dziewcząt 
— II ni. półfinał wojewódzki piłka siatkowa dziewcząt
— Udział w wojewódzkim etapie konkursu matematycznego i języka polskiego ucz. Anna Czyszczoń i Magdalena Żuraw
— IV m. finał wojewódzki tenis stołowy: T. Łach, P. Bernasz, G. Żebrowski
— IV m. - finał wojewódzki — piłka siatkowa: M. Żuraw, A. Żuraw, A Żuraw,
A. Niciejewska, A. Bałdys, K. Bałdys, K. Kiszko, A. Kubik
— IV m —finał wojewódzki — tenis stołowy Agnieszka i Anna Żuraw 
Rok szkolny 1998/99:
— IV m. - Ogólnopolski Konkurs Tańca W Koninie — Zespół taneczny „Tance Dance”
— Mistrz województwa wałbrzyskiego i wicemistrz makroregionu dolnośląskiego w piłce nożnej chłopców
— Mistrz woj. Wałbrzyskiego w UNIHOCKU drużyna mieszana (dz. + ch. Mł.)
— Wicemistrz woj. wałbrzyskiego w czwórboju lekkoatletycznym (chł. mł.) 
— Wicemistrz woj. wałbrzyskiego w mini piłce siatkowej (dz. chł.)
— Wicemistrz woj. wałbrzyskiego w trójboju lekkoatletycznym chl. mł.
— III m. w piłce siatkowej dz. starszych — etap wojewódzki

Rok szkolny 1999/2000:
— wyróżnienie dla ucz. Eweliny Galik w konkursie matematycznym na etapie wojewódzkim Op. u. Kłopocka
— wyróżnienie w XXXIV konkursie „Młodzież poznaje Teatr” dla Aleksandry Górskiej i Eweliny Galik op. M. Liguz
Od roku 2000:
— VII Wojewódzkie konfrontacje Dziecięcych Zespołów Artystycznych z wyróżnieniem dla zespołu tanecznego i muzycznego- op. M. Liguz i K. Czyszczoń
— Świdnicka Liga Tańca — wyróżnienie Agnieszka Jelonek, Beata Bodzioch, Malwina Peglau, Karolina Ziółkowska
— XXXV edycja konkursu „Młodzież poznaje teatr” wyróżnienie: Agnieszka Dziuba, Agnieszka Warciak, Ada Jaworek, Kamila Nadrowska, Agnieszka Mateńczuk, a w XXXVI edycji tego konkursu wyróżnienia otrzymały: Ewelina Czil i Natalia Prochoń.

Przez wiele lat opiekunem tej uzdolnionej młodzieży była pani Małgorzata Liguz.
— Ogólnopolski konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2002” wyróżnienia Damian Tomczyk i Natalia Prochoń op. A. Regner
— Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur 2002” ucz. Aleksandra Józwiszyn, Magdalena Szaro otrzymały nagrodę w postaci wycieczki zagranicznej do Skalnego Miasta w Czechach op. H. Sojka
— Ogólnopolski Konkurs Matematyczny (2006)-Iv m. Rafał Cygan ucz. kl. IV,
II m. Anna Majkowska „ III m. Joanna Czyszczoń i Kamila Krawczyk, V m.
Dawid Kupczak, VII m. Paweł Kępka uczniowie klasy V - op. J. Jarema

Ponadto zdobywamy czołowe miejsca na szczeblu powiatowym i gminnym, m. in. w konkursie ekologicznym, plastycznym, recytatorskim „Pegazik”, czytelniczym i informatycznym.
Nauczyciele z ogromnym zapałem rozwijają talenty i zainteresowania uczniów, przygotowują młodzież do szerokiego odbioru kultury, do nowych wymogów stawianych przez zmieniające się czynniki cywilizacyjne i postęp techniczny. Dynamiczne zmiany zachodzące w życiu społeczno-gospodarczym XXI wieku stanowią ogromne wyzwanie dla edukacji, która musi wspierać i stymulować rozwój młodego pokolenia, zapewnić równy start życiowy dzieciom i młodzieży bez względu na ich status społeczny. „Pragniemy wychowywać ludzi mądrze, pożytecznie i twórczo” M. Montessori.
W roku szkolnym 1999/2000 dokonano reformy oświaty, wyniku której utworzono 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie Gimnazjum. W Henrykowie obie te szkoły funkcjonowały początkowo jako odrębne placówki, choć umiejscowione w jednym budynku.
W roku 2003/2004 nastąpiło połączenie obu szkół w Zespół Szkół Samorządowych, którego dyrektorem został dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej
p. mgr Władysław Lach.
Dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym, dyrektor szkoły skutecznie rozwiązuje problemy dożywiania uczniów, pozyskuje pieniądze na unowocześnienie bazy szkoły poprzez zakup pomocy naukowych, remonty oraz zakrzewianie i ukwiecanie terenu szkoły. Z inicjatywy dyrektora dokonano modernizacji budynku szkolnego m.in.: zmieniono system ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie paliwem ciekłym, ocieplono ściany, wymieniono prawie wszystkie okna, zaadaptowano pomieszczenia piwnicy na potrzeby świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej, wyremontowano kuchnię i stołówkę szkolną toalety dla personelu, zakupiono nowe krzesła i stoliki do stołówki i świetlicy, nową kserokopiarkę i nagłośnienie sali gimnastycznej, pomalowano korytarze szkolne, a przy pomocy rodziców pomalowano sale lekcyjne. Rodzice uczniów byli również sponsorami firan i zasłon do wielu klasopracowni. Ponadto rodzice współorganizują imprezy szkolne, wycieczki, kupują pomoce dydaktyczne i nagrody. Uczestniczą w tworzeniu prawa wewnętrznego szkoły, debatują z nauczycielami o problemach szkoły i uczniów.
Obwód szkoły obejmuje 15 miejscowości: Czerńczyce, Krzelków, Nowy Dwór, Skalice, Jasienicę, Nowinę, Bożnowice, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Wigańczyce, Brukalice, Wadochowice, Raczyce, Witostowice, Henryków. Do szkoły uczęszczają również dzieci z obwodu gminy Ciepłowody: z Muszkowic i Czesławic. Uczniowie dowożeni są autobusami szkolnymi. Nauka rozpoczyna się o godzinie 8.00., kończy się o godz. 14.35. W budynku szkoły mieści się 17 izb lekcyjnych, 2 sale komputerowe, biblioteka z czytelnią, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, sklepik uczniowski i szatnie dla uczniów.
Stan kadry pedagogicznej: 38 osób, pracownicy administracji i obsługi: 13.

Obecnie zatrudniona kadra przejmuje pałeczkę tradycji, wnosząc swój niepowtarzalny wkład w rozwój szkoły w Henrykowie.